Μανώλα Ενεργειακή

Σκοπός της εταιρίας είναι:

 

1) Η έναρξη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση έργων με στόχο α) τη προώθηση της βιοσίμου (Αειφόρου)ανάπτυξης π.χ. η βιώσιμη ανάπτυξη φυσικών πόρων, υδάτινοι πόροι, έδαφος, ήλιος, ατμόσφαιρα, β) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και ιδίως από φωτοβολταϊκά στοιχεία και γ) την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μορφών μεταφορών.

2) Η σύσταση νομικών προσώπων για τη διαχείριση των ανωτέρω έργων και η οργάνωση της χρηματοδότησης αυτών.

3) Η εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές συνέπειες των ανωτέρω έργων καθώς και η εκτίμηση του αειφορικού δυναμικού τέτοιων έργων.

4) Η δικτύωση των ανωτέρω έργων μεταξύ τους, καθώς και η δημιουργία και διαχείριση ανθρώπινων δικτύων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και επιχειρησιακό τομέα με στόχο τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των έργων.

5) Η παραγωγή, μεταπώληση και εκμετάλλευση κάθε μορφής εναλλακτικής ενέργειας.

6) Η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργων και εγκαταστάσεων παραγωγής μορφών εναλλακτικής ενέργειας.

7) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού καθώς και η εμπορία των προϊόντων τους με στόχο την μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες.

8) Η αγροτική καλλιέργεια και η τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

9) Η αγροτοτουριστική ανάπτυξη

 

Επίσης

1) Η άσκηση γενικού τουρισμού, η οργάνωση ταξιδίων και εκδρομών εξωτερικού και εσωτερικού δια θαλάσσης, ξηράς ή αέρος, η έκδοση εισητηρίων η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, αθλητικών εκδηλώσεων και κάθε συναφής εργασία.

2) Η εκμετάλλευση ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων κάμπινγκ, πλάζ και λοιπά.

3) Η αγοραπωλησία και εκμετάλλευση αυτοκινήτων και πλοίων και λοιπών μέσων διακίνησης.

4) Οι διαφημιστικές εργασίες, σύμφωνα προς τους σκοπούς της εταιρείας.

 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

α)να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,

β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό  πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή και γραφεία οπουδήποτε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους συνεργασίας τους

δ) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ε)να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

στ) Γενικά  να κάνει κάθε άλλη πράξη και εργασία που κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη  προς εξυπηρέτηση ή επίτευξη άμεσα ή έμμεσα του σκοπού της Εταιρίας

 

ΝΕ.ΜΑΝ – ΝΕ.ΠΑ

Η εταιρεία «ΝΕΜΑΝ  Ν.Ε.Π.Α.» αποτελεί το νεώτερο δημιούργημα του ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΝΩΛΑ, αφού ιδρύθηκε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

 

Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος  Αθηναίων, οδός Σουρμελή αρ. 4-6, αλλά υπάρχει η πρόθεση να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας.

 

Σκοπός

Αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η απόκτηση κυριότητας, η εκμετάλλευση  ή διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2743/99 όπως ισχύει σήμερα.