Μανώλα Δυναμική

Η Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η «MANOLA DYNAMIC DEVELOPMENTAL ASSOCIATION FOR RESEARCH, TRAINING & EDUCATION», γνωστή με τον διακριτκό τίτλο: «ΜΑΝΩΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ»,  αποτελεί μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ.. Στα 42 χρόνια παρουσίας στον εκπαιδευτικό χώρο, δεκάδες χιλιάδες έλληνες έχουν αποφοιτήσει από τις σχολές του Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ. Πολλοί από αυτούς διαπρέπεπουν σήμερα σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας.

Η ΜΑΝΩΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ συνεργάζεται με νέο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από οικονομολόγους και πληροφορικούς με εμπειρία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδιασμό και την  υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων, στη διενέργεια μελετών και εκπόνηση οικονομικοκοινωνικών μελετών, στην αξιολόγηση προγραμμάτων καθώς και στην προώθηση και υλοποίηση διακρατικών συνεργασιών.

Σκοποί – Δραστηριότητες

Η εταιρία αγωνίζεται κυρίως:

α. Για την πνευματική ανάπτυξη ανθρώπων με προσωπική και κοινωνική συνείδηση, ωφέλιμη στον άνθρωπο, στο παρόν και στο μέλλον, συνείδηση που θα τους οδηγεί στην απελευθέρωση των δυνάμεών τους και την ανάπτυξη των πνευματικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους.

β. Για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κλίματος που θα επιδρά ευεργετικά στις ανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη επικοινωνία και που θα διευκολύνει την επανακατάκτηση της εμπιστοσύνης στον άνθρωπο και τις δυνατότητές του.

γ. Για την ανάδειξη προτύπων, αξιών, ιδανικών και στόχων που μπορούν να εμπνεύσουν δημιουργικά την κοινωνία και κυρίως τη νεολαία.

 1. Σκοπός της εταιρίας είναι να :

 • Παίρνει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τις κοινωνικοπολιτικές αιτίες που ωθούν τους ανθρώπους στην απομόνωση, την περιθωριοποίηση, τον μαρασμό και την εξαθλίωση.
 • Προτείνει λύσεις και να επωάζει συνθήκες παρέμβασης της ίδιας της κοινωνίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στις ρίζες που τα γενούν και να εξαλείψει τις κοινωνικές τους αιτίες.
 • Παρέχει στήριξη σε ομάδες, συλλόγους, φορείς και οργανισμούς στην γειτονιά, στο σχολείο και στο χώρο δουλειάς που σκοπό έχουν να εμπνεύσουν, να συνεγείρουν να ευαισθητοποιήσουν και να διευκολύνουν την δημιουργική συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην Τοπική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία και φροντίζει για την κατάρτιση – εκπαίδευση εθελοντών αποφασισμένων να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
 1. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά , οι ακόλουθες:

 • Η διενέργεια ερευνών και η εκπόνηση οικονομικοκοινωνικών μελετών, που θα γίνονται είτε από δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από ανάθεση από φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
 • Η συνεργασία με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην εκπόνηση ερευνών , μελετών, επιμορφωτικών και λοιπών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την κοινωνία και την γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.
 • Η υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, η ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών καθώς και η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Η συμβολή της σε δραστηριότητες που συμβάλουν στην άνοδο του πνευματικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των πολιτών και στον προβληματισμό της και στην προώθηση παρομοίων.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και η συμβολή της σε δραστηριότητες που προάγουν θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, προστασίας και αναβάθμισης της ποιότητας του εργασιακού , κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης των υποδομών που χρειάζονται για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.
 • Ο συντονισμός και η διενέργεια τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω προγραμμάτων όπως έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, διαλέξεις και εκθέσεις τοπικού, πανελλήνιου και πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που προάγουν τους σκοπούς της και συμβάλλουν στους αγώνες της.
 • Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχετικών προγραμμάτων.
 • Η εξεύρεση οικονομικών πόρων από διάφορους φορείς Δημοσίους Ιδιωτικούς και η αξιοποίησή τους επ’ αγαθό της κοινωνίας.
 • Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα πληροφόρησης, κατάρτισης, επιμόρφωσης καθώς και η συνεργασία της εταιρίας με συναφείς εταιρίες της Ευρώπης.

Ο εταιρικός σκοπός μπορεί να επεκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προώθηση της πληροφόρησης και ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής μας, της εθελοντικής προσφοράς και εργασίας νέων σε προγράμματα της εταιρίας η οποία θα εξασφαλίζει όλα τα απαιτούμενα μέσα για την πραγμάτωσή τους.

 

Φιλοδοξεί:

 • Να συμβάλει ακόμη πιο δυναμικά στη στήριξη κοινωνικών ομάδων, συλλόγων, φορέων και οργανισμών.
 • Να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και στελεχιακού δυναμικού τους
 • Να συνεργαστεί με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην εκπόνηση ερευνών, μελετών, επιμορφωτικών και λοιπών προγραμμάτων που έχουν σχέση με την κοινωνία και την γενικότερη ανάπτυξη της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης
 • Να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα που σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφεραιακή ανάπτυξη
 • Να διευρύνει την παροχή συμβουλών, την πληροφόρηση εξεύρεσης οικονομικών πόρων και την αξιοποίησή τους για όλες τις κοινωνικές ομάδες
 • Να συμβάλει στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών της ΕΕ.