Το ΚΕΚ

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΜΑΝΩΛΑ, ενός οργανισμού με ηγετική θέση στο χώρο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης εδώ και 50 χρόνια. Οι περίπου 80,000 σπουδαστές που αποφοίτησαν από τις διάφορες ειδικότητες μας κατέχουν σήμερα καίριες θέσεις Εμπορικών, Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων αλλά και μεγάλων οργανισμών της χώρας. Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ιδρύθηκε το 1995 και έχει έντονη παρουσία στην Αττική, τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το Νότιο Αιγαίο.

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας στα θεματικά πεδία:
 • Επαγγέλματα περιβάλλοντος
 • Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας
 • Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ & επικοινωνιών
 • Παιδαγωγικά επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης
 • Επαγγέλματα πληροφορικής
 • Επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών
 • Αγροτικά επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών.

 

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ, ακολουθεί τις αρχές του ΟΜΙΛΟΥ, παράλληλα ως αυτόνομος οικονομικός φορέας, έχει τους δικούς του στόχους που είναι: Εξειδίκευση με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση Επιλογή έμπειρου επιστημονικού προσωπικού και Συνεργασία με καθηγητές τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες στα θεματικά πεδία που έχει πιστοποιηθεί. Συμμετέχει σε πιλοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων ως επίσης ενδοεπιχειρησιακών, ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 0,45 κλπ Εκπονεί Μελέτες και Έρευνες ως και συναφείς δραστηριότητες Οργανώνει κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα διαλέξεις και συναντήσεις γενικού ενδιαφέροντος Οργανώνει συναντήσεις για την διάχυση των πληροφοριών και την γνωστοποίηση των εκπαιδευτικών προϊόντων στα πλαίσια των πιλοτικών σχεδίων.

Η συνολική οργάνωση περιλαμβάνει αναλυτικές και χρονικά προσδιορισμένες διαδικασίες σχεδιασμού, προετοιμασίας, οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συγκεκριμένες μεθοδολογίες κατά φάση υλοποίησης, οργανόγραμμα στελέχωσης και αρμοδιοτήτων κ.λπ.

Σε επίπεδο στελέχωσης, έχει σχεδιαστεί πλήρες οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο θέσεων εργασίας στην ομάδα έργου, έχουν προσδιοριστούν οι μεθοδολογίες επιλογής του και η λειτουργία / δόμηση των επιμέρους διοικητικών, συντονιστικών και επιστημονικών επιτροπών που θα συγκροτηθούν για την αποτελεσματική διοίκηση του έργου.

Σε επίπεδο επιστημονικής οργάνωσης, έχει καθοριστεί οι εξειδικευμένοι στόχοι που έθεσε ο παρών σχεδιασμός, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους από τα επιστημονικά στελέχη του έργου, καθώς επίσης και η διαδικασία επιλογής και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και οι διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο περιεχομένου, θεωρίας και πρακτικής κ.λπ.

Σε επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η διάθεση των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων, έχουν προσδιοριστεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης κατά φάση και δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι εφαρμογής και τα παραδοτέα τους.

Σε επίπεδο μεθοδολογιών, έχουν αναλυθεί πλήρως όλες οι απαραίτητες μεθοδολογίες εφαρμογής: η επιλογή καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και στελεχών, η προσέγγιση, αναζήτηση και επιλογή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και το καθεστώς συνεργασίας στην φάση της υλοποίησης.

Σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ενεργειών και προσεγγίσεων που αναφέρεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης για την αποτελεσματική προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε επίπεδο σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς, ο φορέας μας μέσα από την συνεχή διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, σχεδίασε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ώστε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας δυνατότητες απορρόφησης για τους ωφελούμενους.

Σε επίπεδο ελέγχου προόδου, ο φορέας μας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) των στόχων και της προόδου επίτευξής τους σε κάθε φάση υλοποίησης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, μεθόδους, και δείκτες. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αποκλίσεων, να επιτρέπει ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και να οδηγεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των ειδικών και γενικότερων στόχων.

 

Υλικοτεχνική Υποδομή

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΜΑΝΩΛΑ έχει επενδύσει ουσιαστικά στην απόκτηση σημαντικής υλικοτεχνικής υποδομής που συνεχώς ανανεώνεται παρακολουθώντας τις εξελίξεις της υψηλής τεχνολογίας και της απαιτήσεις της αγοράς εργασία.

 

Χώροι και Εξοπλισμός

Οι παρακάτω εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες από το Ε.Κε.Πι.Σ.
 • Κεντρική δομή στην Περιφέρεια Αττικής και έδρα την Αθήνα οδός Σουρμελή 4-6.
 • Κεντρικό παράρτημα περιφέρειας Πελοποννήσου, Νομού Αρκαδίας, Δήμος Μεγαλόπολης.
 • Παράρτημα περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομού Ηλείας, Δήμος Αμαλιάδας.
 • Παράρτημα περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Νομού Αχαΐας, Δημοτικό Διαμέρισμα Καραμεσηνέϊκα, Πάτρα.

Όλες οι δομές μας στεγάζονται σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια που πληρούν όλες τις προδιαγραφές πυρασφάλειας, είναι απόλυτα προσβάσιμες από ΑμΕΑ και διαθέτουν όλον τον εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση ποικίλλων προγραμμάτων κατάρτισης σε όλα τα θεματικά πεδία εξειδίκευσής μας. Ο χώρος και ο εξοπλισμός μας είναι σύγχρονοι αλλά και ευέλικτοι, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των προγραμμάτων και των καταρτιζομένων και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη και επιτυχή εκπαιδευτική εμπειρία.

 • Αίθουσες πληροφορικής (πίνακα-καθίσματα-θρανία) με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας σε τοπικό δίκτυο με διασύνδεση στο INTERNET και δυνατότητες multimedia.
 • Άνετες και ευχάριστες αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτουν
 • Video και video-projectors συνδεμένα σε Η/Υ για την παρουσίαση των αντικειμένων θεωρητικών και πρακτικών.
 • Προγράμματα και εργαλεία εκπαίδευσης σε συνδυασμό με video (Office-Προγράμματα οργάνωσης γραφείου-αρχειοθέτησης και μηχανογραφημένης λογιστικής) καθώς και εξειδικευμένα πακέτα-προγράμματα.
 • Εκπαιδευτικά CD με προσομοίωση των λειτουργιών του εξοπλισμού πληροφορικής και των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων Βάσεων Δεδομένων και διαχείρισης των παρεχομένων δυνατοτήτων του διαδικτύου.
 • Eπιδιασκόπιο για προβολή διαφανειών.
 • Βιβλιοθήκη με τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν εκπονήσει συνεργάτες μας, άλλα εγχειρίδια, εξειδικευμένα βιβλία και περιοδικά που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους για τη μελέτη αλλά και τις θεωρητικές και πρακτικές εργασίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Εντευκτήρια και βοηθητικούς χώρους που προάγουν την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών και παρέχουν ένα χώρο χαλάρωσης και αναψυχής που προάγει τη μάθηση.

 

Εκπαιδευτικά μέσα

 • Βιντεοταινίες / κασέτες: Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη περιπτώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο και λειτουργούν ως αφορμή για συζητήσεις μέσα στην τάξη, βοηθώντας την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων, την ελεύθερη έκφραση απόψεων και την ανάπτυξη κλίματος αλληλεπίδρασης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
 • Διαφάνειες: το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να έχει συνεχή παρουσία και επικοινωνία, χωρίς να διαθέτει τμήμα της εκπαιδευτικής ώρας για γράψιμο στον πίνακα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί εύκολα να εφαρμόζει τη μέθοδο των ερωτήσεων και απαντήσεων, τη μέθοδο της εκμαίευσης, αλλά και να ελέγχει το βαθμό συμμετοχής και ενδιαφέροντος των καταρτιζομένων.
 • Slides: χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η οπτική παρουσίαση εγκαταστάσεων ή αντικειμένων και γενικότερα η απεικόνιση καταστάσεων και γεγονότων.
 • Διαδίκτυο: Το διαδίκτυο αξιοποιείται και για να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τη χρήση των εφαρμογών αλλά και για να γνωρίσουν διαδικτυακούς τόπους που έχουν σχέση με το πρόγραμμα.
 • Πίνακας: που διασφαλίζει την οπτικοποίηση των λεγομένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. και χρησιμοποιείται κυρίως από τους καταρτιζόμενους.

 

Εργαλεία εκπαίδευσης

 • Εργαλείο διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων
 • Εργαλείο διάγνωσης αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων
 • Εργαλεία αξιολόγησης και παρακολούθησης εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών, δομής και επιχειρήσεων όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση
 • Εργαλεία παρακολούθησης αποτελεσμάτων μετά το πέρας της κατάρτισης και διασύνδεσης του ΚΕΚ με επιχειρήσεις.