Κατάρτιση Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Επιπλέον του καθορισμού του Τεχνικού Ασφαλείας, ο κάθε εργοδότης έχει την υποχρέωση να έχει μια γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον, την οποία και συντάσσει ο Τεχνικός Ασφαλείας. Στην αναφορά αυτή καταγράφονται:

 

  • Αιτίες για ζημιές και βλάβες.
  • Πιθανότητες εξάλειψης πηγών κινδύνου και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που χρειάζονται να εφαρμοστούν.

 

Για τον καθορισμό των προσόντων του Τεχνικού Ασφαλείας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες επικινδυνότητας: Α (υψηλής),  Β (μεσαίας), Γ (χαμηλής) .

Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

 

Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωσή τους, έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:

 

  • Σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντίστοιχη ειδικότητα) ή

 

  • Σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντίστοιχη ειδικότητα )

 

  • Σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ή

 

  • Σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στη Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι 50 άτομα.

 

Καθώς βρίσκεται στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

 

Εφόσον λοιπόν επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι ή να επιμορφώσετε εργαζόμενο της επιχείρησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το φορέα μας και να πληροφορηθείτε για το πως μπορείτε να συμμετάσχετε σε σχετικό σεμινάριο κατάρτισης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ 2108252105, 9:00 -17:00