Πιστοποίηση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων απο τον ΕΦΕΤ

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΜΑΘΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

 

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ:

Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

 

ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ:

Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.


Προγράμματα επιπέδου 1


Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες.

 

Προγράμματα επιπέδου 2

Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων
Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες.

 

Προγράμματα επιπέδου 3

Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων, προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων επιχειρήσεων, καθώς και προσωπικού των αρχών και φορέων ελέγχου, σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, παραγωγής, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των τροφίμων σε προχωρημένο επίπεδο. Απευθύνονται σε άτομα που ήδη έχουν λάβει εκπαίδευση στα σχετικά θέματα ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιπέδου−2.

 

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ:

Ο αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8. Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα ο αριθμός ωρών ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 και μικρότερος των 3.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται προσωρινές βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης έως ότου οι καταρτισθέντες δώσουν εξετάσεις στον ΕΦΕΤ και τους χορηγηθεί η οριστική από τον οργανισμό.