Πιστοποίηση αγροτών στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ/ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ)


ΜΑΘΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

EIΣΑΓΩΓΗ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΝΩΛΑ είναι αναγνωρισμένος φορέας δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι στελεχωμένος με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να χρησιμοποιούν ορθολογικά και να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Υπόχρεοι απόκτησης πιστοποιητικού είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά και όσοι παράγουν αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους ακόμη και αν έχουν άλλο κύριο επάγγελμα.

Η έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”.
Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Εξαιρούνται όσοι κατέχουν πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών  Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ, επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.
Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων έιναι πέντε (5) έτη. (ΦΕΚ/Β΄/1883/01-08-2013).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι εξετάσεις διεξάγονται µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστηµα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις από τις (50) που περιλαμβάνει η εξέταση. Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άµεσα για τον αριθµό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή µη του πιστοποιητικού. Η συµµετοχή στις εξετάσεις απαιτεί καταβολή παραβόλου εξετάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η Εξεταστική διαδικασία για τους µη επιτυχόντες περιλαμβάνει και επαναληπτικές εξετάσεις