Προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 ετους 2015

ΦΟΡΕΑΣ : Ο.Α.Ε.Δ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2015, υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.

 

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του

προγράμματος κατάρτισης.

 • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014.
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
 • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
 • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, η διάρκειά τους θα είναι τριάντα δύο (32) ώρες το καθένα ( 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες που βρίσκονται σε όλα τα παραρτήματά μας πανελλαδικά.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το KEK ΜΑΝΩΛΑ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 – έτους 2015, με τις παρακάτω θεματολογίες: (ενδεικτικά)

 

 • MARKETING , ΠΩΛΗΣΕΙΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ 2108252105, 9:00 -17:00