Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

Κατάρτιση Ανέργων – Οικονομικές Δραστηριότητες – 29-64 ετών
September 6, 2018
Show all

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

ΓΕΝΙΚΑ

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1. ΠΕ – ΤΕ Nοσηλευτών,

2. ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),

3. ΠΕ – ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού,

4. ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής,

5. και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,

6. Ραδιολόγων – Ακτινολόγων,

7. Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής

σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών

• Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960

• ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

• Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν

α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας,

β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015
Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά ωφελουμένων είναι 1.200 άτομα και είναι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιους φορείς του τομέα της παροχήςυπηρεσιών υγείας ( Μονάδες Υγείας (ΝΜΥ και ΤΜΥ ) ).
Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.800 € μεικτά.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Eπισημαίνεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) αυτό σημαίνει ότι εάν υποβληθούν ψευδή στοιχεία, σε ότι αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, πέραν της αυτόματης απόρριψης της αίτησης, θα υπάρχουν και οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Όταν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα ο ωφελούμενος θα επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης της αρεσκείας του από το «Μητρώο Παρόχων» που θα δημιουργηθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στο http://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Τρίτη, 22/07/2014, στις 12:00, και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 28/07/2014 και ώρα 24:00.

 

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. Κεντρική Δομή

Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439

Email: info@manola.gr

Τηλ.Κέντρο : (210) 8252105

Fax: (210) 8212119