Κατάρτιση Ανέργων – Οικονομικές Δραστηριότητες – 29-64 ετών

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας
September 7, 2018
Show all

Κατάρτιση Ανέργων – Οικονομικές Δραστηριότητες – 29-64 ετών

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση (ηλικίες 29-64 ετών)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 13-10- 2014 ΕΩΣ 31-10-2014

 

Γενικά Στοιχεία

Ο Ο.Α.Ε.Δ, ενεργώντας ως Δικαιούχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;

Η δράση ΑΦΟΡΑ 16.620 άνεργους νέους ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων : κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

*Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και σε ένα μόνο κλάδο προτεραιότητας (εκ των ως άνω αναφερομένων κλάδων). Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας ή κλάδου.

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θα απορρίπτονται και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους ανέργους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της προκήρυξης:
α. Ασυμβίβαστο μεταξύ επιδόματος ανεργίας και εκπαι δευτικού επιδόματος:
Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. , ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.
Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αποτελεί ημερομηνία αναστολής του επιδόματος ανεργίας, το οποίο οι ωφελούμενοι δικαιούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν από την επομένη της ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους σε αυτό.
β. Οι άνεργοι, που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης (μη συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης) και μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους σε αυτό.
Σε περίπτωση που ωφελούμενος απολέσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του σε πρόγραμμα κατάρτισης, διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί.

 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών ///Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης
• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσης. Κάθε άνεργος, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται προσωπική «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να επιλέξει, σύμφωνα με τις ανάγκες του, τον πάροχο κατάρτισης και το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα παρακολουθήσει, στο πλαίσιο της παρούσας.

 

Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ανέργων, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, και οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων ανέργων όσο και την ανταγωνιστικότητα γενικότερα.
Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των ωφελουμένων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις πραγματικές ανάγκες κλάδων αναπτυξιακής προτεραιότητας της οικονομίας. Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι:

• Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της κατάρτισης ή και επανακατάρτισης των ανέργων και η καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας.
• Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων σε ειδικότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
• Σύνδεση της κατάρτισης των ωφελουμένων με την ευκαιρία της άμεσης απασχόλησής τους.
• Η ποιοτική αναβάθμιση και η προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.
• Εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και τη ς υποχρεωτικής απασχόλησης.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και εφόσον αυτό έχει ολοκληρωθεί δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικής αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του προγράμματος κατάρτισης, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα ούτε οποιοδήποτε μέρος του. Ο Ο.Α.Ε.Δ θα καταβάλει το εκπαιδευτικό επίδομα στον ωφελούμενο, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε ωφελούμενος θα δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η αξία των 1.600,00 ευρώ του εκπαιδευτικού επιδόματος επιβαρύνεται με τυχόν παρακράτηση φόρου εισοδήματος και τις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις, λοιπούς φόρους, κλπ, που ισχύουν κατά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης σύμφωνα με την παρούσα, και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους. Για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση επιδοτούμενων ανέργων, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα.

 

Κριτήρια μοριοδότησης:

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των κριτηρίων. Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 2. Ηλικία υποψηφίου. 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014) 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του κάθε Κλάδου (κατασκευαστικός – τεχνικός, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, νέες τεχνολογίες) που επιλέγει.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

1. Mέσω της σελίδας : http://voucher.gov.gr
2. Μέσω του ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.
( Για να εκδηλώσετε το ενδιαφερον σας παρακαλούμε πατήστε την λεξη Ενδιαφέρομαι παρακάτω και συμπληρώστε την φορμα επικοινωνίας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. Κεντρική Δομή Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10439
Email: info@manola.gr
Τηλ.Κέντρο : (210) 8252105 Fax: (210) 8212119